Home Voorwaarden Onderdelen bestellen  

Privacy statement

Verklaring gegevensbescherming

conform EU-AVG

 

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale wetten gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere wettelijke bepalingen in verband met gegevensbescherming is de:

AIXAM Nederland
Linie 15
5405 AR Uden
Tel : 0413-24 72 50

e-mail naar: info@aixam.nl

 

1. Algemeen over het verwerken van gegevens

 

1.1. Omvang van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een functionele Website alsmede onze content en prestaties. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zulke gevallen waarin een eerdere verkrijging van een toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen verzameld als u ons die in het kader van uw bestelling vrijwillig meedeelt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw toestemming uitsluitend voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling. Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belastingtechnische- en handelsrechtelijke bewaartermijn gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.

 

1.2. Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de verzending van pakketten en bij expedities geven wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan de verzenddiensten – en eventueel de opdrachtverwerker – met wie wij een contract hebben gesloten.

Dit opdat zij de levering verder kunnen afhandelen en u kunnen contacteren om de levering te kunnen aankondigen of afstemmen.

De rechtsgrondslag voor de hiermee samenhangende gegevensverwerking is vastgelegd in art. 6 par. 1 a) AVG, uitgaande van uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover de gegevensverwerking vereist is voor de overeengekomen levering van producten, vormt art. 6 par. 1 b) AVG de rechtsgrondslag. Daarnaast is ook art. 6 par. 1 f) AVG rechtsgrondslag voor de hiermee verbonden gegevensverwerking (belangenafweging, gebaseerd op ons belang probleemloze levering mogelijk te maken op de voor u meest geschikte tijd). Alle bovengenoemde gegevens worden door ons uiterlijk na verlopen van de wettelijk verplichte garantietermijn gewist, voor zover wij geen recht kunnen doen gelden op verplichte dan wel rechtmatige opslag voor langere tijd.

Voor de afhandeling van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de belaste kredietinstelling resp. de in het bestelproces gekozen betalingsdienst.

 

 

1.3. Gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens bij betaalprovider Mollie B.V.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

1.4. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocedure van persoonsgerelateerde gegeven om toestemming van de betreffende persoon vragen, dient art. 6 alinea 1 nr. a van de basisverordening EU-gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor het uitvoeren van een contract, waarbij de contractpartij de betrokken persoon is, noodzakelijk is, dient art. 6 alinea 1 nr. b AVG als wettelijke basis. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract noodzakelijk zijn. Voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor het voldoen aan een juridische verplichting, waar ons bedrijf aan onderworpen is, noodzakelijk is dient art. 6 alinea 1 nr. c AVG als wettelijke basis.

Voor het geval dat belangen van levensbelang van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk maakt, dient art. 6 alinea. 1 nr. d AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking voor het verdedigen van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 alinea 1 nr. f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

 

1.5. Het wissen van gegevens en de duur van de opslag

De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan bovendien geschieden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in juridische verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Het blokkeren of wissen van de gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van een noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

 

2. Ter beschikking stellen van de Website en het aanmaken van logfiles

 

2.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Bij ieder oproepen van onze Internetsite registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de Site oproept.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

1. informatie over het type browser en de gebruikte versie

2. het besturingssysteem van de gebruiker

3. de internetprovider van de gebruiker

4. het IP-adres van de gebruiker

5. datum en tijdstip van het oproepen

6. Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze Internetsite komt

7. Websites die door het systeem van de gebruiker via onze Website worden opgeroepen De logfiles bevatten IP-adressen of andere gegevens, die een toeschrijving aan een gebruiker mogelijk maken.

Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de Website, van waaruit de gebruiker op de Internetsite komt, of de link naar de Website, waarnaar de gebruiker overstapt, persoonsgerelateerde gegevens bevat.

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Niet daardoor geraakt zijn de IPadressen van de gebruiker of andere gegevens, die het toeschrijven van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. Van opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker is geen sprake.

 

2.2. Wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logfiles is art. 6 alinea 1 lit. f AVG

 

2.3. Doel van het verwerken van de gegevens

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het doorschakelen van de Website naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de zitting opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de Website te garanderen. Bovendien dienen ons de gegevens voor het optimaliseren van de Website en het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Van evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden is in deze samenhang geen sprake. In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens conform art. 6 alinea 1 nr. f AVG.


2.4. De duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het realiseren van het doel van het verzamelen niet langer noodzakelijk zijn. In het geval van het registreren van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de Website is dit het geval als de desbetreffende zitting beëindigd is. In geval van de opslag van de gegevens in logfiles is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd, zodat een toeschrijving aan degene die de Site oproept niet meer mogelijk is.

 

2.5. Mogelijkheid tot herroepen en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de Website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor het exploiteren van de Internetsite dwingend noodzakelijk. Er bestaat dus van de kant van de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

3. Gebruik van Cookies

 

3.1.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens (analyse surfgedrag)

Wij gebruiken op onze Website Cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Op die manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

1. ingegeven zoekbegrippen

2. frequentie van het oproepen van de Site

3. gebruikmaken van Website-functies

De op die manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Dus is het toeschrijven van de gegevens aan de gebruiker die de Site oproept niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruikers opgeslagen.

 

3.1.2. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens (functie boodschappenmandje)

Enige Cookies blijven permanent op uw computer staan en maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (permanente Cookies). Het is onze partners niet toegestaan om via onze Website persoonsgerelateerde gegevens door middel van Cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

De meeste browsers accepteren standaard Cookies. U kunt in de Veiligheidsinstellingen tijdelijke en opgeslagen Cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of verbieden. Als u Cookies deactiveert, staan u mogelijk bepaalde functies op onze Website niet ter beschikking, enkele Websites worden mogelijk niet correct getoond. Om gebruik te maken van ons boodschappenmandje moeten tijdelijke Cookies worden geaccepteerd! De in onze Cookies opgeslagen gegevens worden niet met uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) gecombineerd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de in onze Cookies opgeslagen gegevens niet met uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) combineren.

 

3.2. Verzamelen van gegevens door gebruik van Google-Analytics

Onze Website gebruikt Google-Analytics, een Webanalysedienst die Google inc. Google-Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“. Daarbij gaat het om tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maakt. Geregistreerd wordt bijvoorbeeld informatie over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de door u eerder bezochte Website (Referrer-URL) en datum en tijdstip van uw bezoek op onze Website. De door dit tekstbestand gegenereerde informatie over het gebruik van onze Website worden aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal die informatie gebruiken om uw gebruik van onze Website te evalueren, om berichten over de Websiteactiviteit voor de exploitant van de Website samen te stellen en om andere met het gebruik van de Website en internet verbonden diensten te verlenen. Voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden die gegevens in opdracht van Google verwerken, zal Google die informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik gebeurt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

 

3.3. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens met gebruik van Cookies is art. 6 alinea 1 nr. f AVG.

 

3.4. Doel van het verwerken van gegevens

Het gebruik van analyse-Cookies gebeurt om de kwaliteit van onze Website en de content te verbeteren. Door de analyse-Cookies weten wij hoe de Website wordt gebruikt; zo kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren. In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatig belang bij het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens conform art. 6 alinea 1 nr. f AVG.

 

3.5. De duur van de opslag, mogelijkheid om bezwaar te maken en te verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en via die computer doorgestuurd naar onze Site. Dus hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van Cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de transfer door Cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen Cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als Cookies voor onze Website gedeactiveerd worden, dan kunnen mogelijk niet meer alle functies van de Website volledig worden gebruikt.

 

4. Nieuwsbrief

 

4.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een kosteloze Nieuwsbrief. Daarbij worden bij aanmelding voor de Nieuwsbrief  de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven. Bovendien worden de volgende gegevens bij de aanmelding geregistreerd:

1. IP-adres van de computer die de Site oproept

2. datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming gevraagd, en er wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de Nieuwsbrief.

Wij maken voor het versturen van onze Nieuwsbrief gebruik van de lijstenprovider MailChimp. Bij MailChimp gaat het om een aanbod van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318  (“Rocket”). Op Rocket is de zogenaamde „Privacy Shield“ overeenkomst van toepassing, dat is een overeenkomst over gegevensbescherming is tussen de EU en de Verenigde Staten.

De bij registratie opgeslagen gegevens worden doorgegeven aan Rocket en door Rocket opgeslagen. Aan andere derden worden de gegevens die bij de registratie zijn ingegeven niet doorgegeven. Na de registratie stuurt MailChimp u een e-mail om uw aanmelding te bevestigen. Verder biedt MailChimp verschillende analysemogelijkheden om te zien of de verstuurde Nieuwsbrieven geopend en gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld aan hoeveel gebruikers een e-mail is verstuurd, of er e-mails afgewezen zijn en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail van de lijst hebben afgemeld. Die analyses zijn echter alleen op de groep gericht en worden door ons niet gebruikt voor een individuele evaluatie. MailChimp maakt bovendien gebruik van het analyse-instrument Google Analytics van Google, Inc en bouwt dat eventueel in de Nieuwsbrief in. Meer details over Google Analytics vindt u in deze verklaring gegevensbescherming onder „Verzamelen van gegevens door gebruik van Google-Analytics”. Meer informatie over gegevensbescherming bij MailChimp vindt u op: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

4.2. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens na aanmelding voor de Nieuwsbrief door de gebruiker is bij het geven van toestemming door de gebruiker art. 6 alinea 1 nr. a AVG.

 

4.3. Doel van het verwerken van gegevens

Het registreren van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het toesturen van de Nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure dient ertoe, om een misbruik van de dienstverlening of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 

4.4. De duur van de opslag

Die gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van hun registratie niet langer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus zolang opgeslagen als het abonnement van de Nieuwsbrief loopt.

 

4.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement van de Nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daarvoor is een knop op de Website onder Nieuwsbrief bedoeld.

 

5. Registratie

 

5.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich via het ingeven van persoonsgerelateerde gegevens te registreren. Die gegevens worden daarbij in een versleuteld invoerscherm ingegeven en worden aan een dienstverlener overgebracht en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van het

registratieproces verzameld:

1. e-mail

2. password

3. aanspreekvorm, voornaam, achternaam

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

1. het IP-adres van de gebruiker

2. datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd om deze gegevens te verwerken.

 

5.2. Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 alinea 1 nr. a AVG.

Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarvan de contractpartij de gebruiker is of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract, dan is de bijkomende wettelijke basis voor het

verwerken van de gegevens art. 6 alinea 1 nr. b AVG.

 

5.3. Doel van het verwerken van gegevens

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract. De registratiegegevens dienen voor het afwikkelen van de bestelling in onze Onlineshop.

 

5.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet langer noodzakelijk zijn.

Dit is voor de tijdens de registratieprocedure ter uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract dan het geval, als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet langer noodzakelijk zijn. Ook na het afsluiten van het contract kan het noodzakelijk zijn om persoonsgerelateerde gegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 

5.5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie in te trekken. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.

Herroepen per e-mail of post aan:

AIXAM Nederland
Linie 15
5405 AR Uden
Tel : 0413-24 72 50

Of per e-mail naar: info@aixam.nl

 

Als de gegevens voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het contract noodzakelijk zijn, is een voortijdig wissen van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen niet in de weg staan.

   

6. Contactformulier en e-mailcontact

 

6.1. Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite staat een contactformulier dat voor het elektronisch opnemen van contact kan worden gebruikt. Als een gebruiker die mogelijkheid kiest worden de in het invoerscherm ingegeven gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Die gegevens zijn:

1. bestelnummer

2. telefoonnummer

3. voor- en achternaam

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

1. het IP-adres van de gebruiker

2. datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van het versturen om uw toestemming gevraagd en op deze verklaring gegevensbescherming gewezen.

Alternatief is het opnemen van contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de via de email doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de conversatie gebruikt door YouTube en Google.

 

7. Rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst omvat alle rechten van de betrokkene conform AVG. Rechten die voor de eigen Website niet relevant zijn hoeven niet genoemd te worden. In zoverre kan de lijst worden ingekort.

Als er persoonsgerelateerde gegevens van u worden verwerkt bent u een betrokken persoon in de zin van de AVG en staan u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke toe:

 

7.1. Informatierecht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen van de vraag of persoonsgerelateerde gegevens, die betrekking hebben op u door ons zijn verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende punten:

1. de doeleinden waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens zijn verwerkt;

2. de categorieën persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden;

3. de ontvanger resp. de categorieën ontvangers, tegenover wie de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar zijn gemaakt of nog openbaar gemaakt zullen worden;

4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens of, als concrete informatie daarover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de duur van de opslag;

5. het bestaan van een recht op correctie of wissen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar maken tegen deze verwerking;

6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthouder;

7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;

8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering conform art. 22 alinea 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de achterliggende logica alsmede de draagwijdte

en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon. U staat het recht toe om informatie daarover te verkrijgen of de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze samenhang kunt u verlangen over de passende garanties conform art. 46 AVG in samenhang met het doorgeven te worden geïnformeerd.

 

7.2. Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

 

7.3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffenden persoonsgerelateerde gegevens verlangen:

1. als u de juistheid van de u betreffende persoonsgerelateerde voor een bepaalde tijd bestrijdt die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;

2. de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens verlangt;

3. de verantwoordelijke de persoonsgerelateerde gegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft maar u die voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken nodig hebt, of

4. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 alinea 1 AVG en nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe. Als de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens beperkt wordt, dan mogen de gegevens –afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de EU of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is ingeperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd vóór de beperking wordt opgeheven.

 

7.4. Recht op wissen

7.4.1. Plicht tot wissen

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens onverwijld gewist worden, en de verantwoordelijke is verplicht om die gegevens onverwijld te wissen voor zover een van de volgende punten van toepassing is:

1. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt niet langer noodzakelijk.

2. U herroept uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 alinea 1 nr. A of art. 9 alinea 2 nr. a AVG berust, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.

3. U maakt conform art. 21 alinea 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er is geen sprake van met voorrang rechtmatige redenen voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 alinea 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

4. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

5. Het wissen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een juridische verplichting conform het EU-recht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

6. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn verzameld met het oog op aangeboden diensten van de gegevens verwerkende onderneming [Informationsgesellschaft] conform art. 8 alinea 1 AVG.

 

7.4.2. Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens publiek gemaakt heeft en hij conform art.. 17 alinea 1 AVG verplicht is om die te wissen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de realiseringskosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke, die de persoonsgerelateerde gegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon van hun het wissen van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgerelateerde gegevens verlangd hebt.

7.4.3. Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

2. om te voldoen aan een juridische verplichting die de verwerking conform het recht van de E.U. of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of voor het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is of in het uitoefenen van openbaar gezag geschiedt dat aan de verantwoordelijke is toevertrouwd;

3. om redenen van publiek belang op het gebied van de openbare gezondheid conform art. 9 alinea 2 nr. h en i, alsmede art. 9 alinea 3 AVG;

4. voor in het publieke belang zijnde archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art 89 alinea 1 AVG, voor zover dat in punt (3) genoemde recht vermoedelijk het realiseren van deze doeleinden van deze verwerking onmogelijk macht of ernstig schaadt, of 5. voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

 

7.5. Recht op informatie

Als u recht op informatie, wissen of beperken van de verwerking tegenover de verantwoordelijke geldend gemaakt hebt, is die verplicht om alle ontvangers, die de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn bekend gemaakt, het corrigeren of wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dat onmogelijk blijkt of met een onevenredige inspanning is verbonden. Tegenover de verantwoordelijken hebt u het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 

7.6. Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u aan de verantwoordelijke ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven, zonder dat er sprake is van verhindering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking gesteld zijn, voor zover

1. de verwerking op een toestemming conform art. 6 alinea 1 nr. a AVG of art. 9 alinea 2 nr. a AVG of op een contract conform art. 6 alinea 1 nr. b AVG berust, en

2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u verder het recht om ervoor te zorgen dat de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven,

voor zover dat technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen daardoor niet worden geschaad.

Het recht op overdracht van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor het waarnemen van een taak noodzakelijk zijn, die in het openbaar belang zijn of geschieden bij het uitvoeren van een taak die in het openbaar belang is of in het uitoefenen van openbaar gezag geschiedt dat aan de verantwoordelijke is toevertrouwd.

 

7.7. Recht op bezwaar maken

U hebt het recht om met het oog op redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die op basis van art. 6 alinea 1 nr. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen baserende profilering. De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij hij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan bewijzen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken dient.

Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt om directe reclame te maken, dan hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens in het kader van zulke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover die niet in directe relatie tot zulke directe reclame staat.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op de directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet langer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van de dienstverlening van de gegevens verwerkende onderneming – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht om bezwaar te maken door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

7.8. Recht op herroeping van de verklaring van toestemming die op de privacy betrekking heeft

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming die op de privacy betrekking heeft te allen tijde te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping resulterende verwerking niet aangetast.

 

7.9. Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen met inbegrip van profilering

U hebt het recht, niet te worden geconfronteerd met een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering –, die tegenover u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk schaadt. Dat geldt niet als de beslissing

1. noodzakelijk is voor het afsluiten of het uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

2. op grond van rechtsvoorschriften van de EU of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, is

toegestaan en deze rechtsvoorschriften redelijke maatregelen voor het garanderen van uw rechten en vrijheden

alsmede uw rechtmatige belangen bevatten of

3. met uw uitdrukkelijk toestemming geschiedt.

Maar deze beslissingen mogen niet berusten op bijzondere categorieën persoonsgerelateerde gegevens conform

art. 9 alinea 1 AVG, voor zover niet art. 9 alinea 2 nr. a of g AVG geldt en redelijke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen worden genomen.

Ten aanzien van de in 1 en 3 genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke redelijke maatregelen om de

rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te garanderen, waartoe minstens behoort: het recht op het verkrijgen van het ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, op het verklaren van het

eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing.

 

7.10. Recht op bezwaar maken bij een toezichthouder

Onverminderd een administratiefrechtelijke voorziening of andere voorziening in rechte staat u het recht toe op bezwaar bij een toezichthouder, met name in de lidstaat van uw verblijfsplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van

de vermoede inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthouder bij wie het bezwaar is ingediend informeert degene die bezwaar maakt over de stand en de resultaten van het bezwaar met inbegrip van de mogelijkheid van een voorziening in rechte conform art. 78

AVG.