Home Voorwaarden Onderdelen bestellen  

Voorwaarden en info

1    Algemene voorwaarden

2    Bezorging en verzendkosten

3    Bestellen

4    Betalen

5    Product en prijs

6    Retourneren

7    Suggesties en klachten

8    Overzicht AIXAM-dealers

Bijlage I:  Modelformulier voor herroeping

 

1. Algemene Voorwaarden van AIXAM MEGA Nederland BV, gevestigd te Uden

Versie geldig vanaf 15-8-2014

 

1.   Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.aixam-onderdelen.nl en op iedere tussen één van de officiële AIXAM-dealers van AIXAM MEGA Nederland BV en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.aixam-onderdelen.nl van AIXAM MEGA Nederland BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Met ‘één van de officiële AIXAM-dealers van AIXAM MEGA Nederland BV’ (hierna te noemen: de AIXAM-dealer) wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de officiële AIXAM-dealer waarmee de consument een overeenkomst heeft gesloten. Een overzicht van de officiële AIXAM-dealers staat onderaan deze pagina.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AIXAM MEGA Nederland BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AIXAM MEGA Nederland BV erkend.

1.5 AIXAM MEGA Nederland BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2.   Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de AIXAM-dealer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht door de AIXAM-dealer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de AIXAM-dealer geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3.   Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en worden exclusief en inclusief 21% BTW vermeld.


4.   Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij de AIXAM-dealer. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies of zie artikel 6 ‘Retouren’.

      De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt de AIXAM-dealer zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de AIXAM-dealer binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:


5.   Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst op www.aixam-onderdelen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AIXAM MEGA Nederland BV en/of de AIXAM-dealer. AIXAM MEGA Nederland BV en de AIXAM-dealer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 AIXAM MEGA Nederland BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 AIXAM MEGA Nederland BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke internetmailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6.   Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de AIXAM-dealer) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan de AIXAM-dealer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door AIXAM MEGA Nederland BV en/of de AIXAM-dealer gegrond worden bevonden, zal de AIXAM-dealer de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van de AIXAM-dealer bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van de AIXAM-dealer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de AIXAM-dealer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de AIXAM-dealer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 AIXAM MEGA Nederland BV of de AIXAM-dealer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de AIXAM-dealer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de AIXAM-dealer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

7.   Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de AIXAM-dealer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de AIXAM-dealer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van AIXAM MEGA Nederland BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 AIXAM MEGA Nederland BV of de AIXAM-dealer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8.   Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de AIXAM-dealer en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de AIXAM-dealer op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De AIXAM-dealer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

9.   Afbeeldingen en specificaties

      Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van AIXAM MEGA Nederland BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10.   Overmacht

10.1 De AIXAM-dealer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de AIXAM-dealer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De AIXAM-dealer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de AIXAM-dealer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien de AIXAM-dealer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

      AIXAM MEGA Nederland BV of de AIXAM-dealer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking of raadpleeg de AIXAM-dealer.

 

12.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de AIXAM-dealer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de AIXAM-dealer kennis, tenzij AIXAM MEGA Nederland BV of de AIXAM-dealer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

2.  Bezorging en verzendkosten

 

1 Levertijden

AIXAM-onderdelen.nl heeft de meeste onderdelen op voorraad. Indien voorradig bedraagt de levertijd 2 tot 4 werkdagen. Dit is een verwachte levertijd van het product. Indien een product een langere levertijd heeft, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een combinatie order wordt de langste levertijd aangehouden.

2 Verzendwijze

De verzending van de pakketten wordt verzorgd door 'PostNL' of een vergelijkbare verzendservice. AIXAM-onderdelen.nl beperkt de kans op schade tijdens het transport door de producten zo goed mogelijk verpakt te versturen.

 

3 Ander afleveradres

Tijdens het invoeren van uw gegevens bij het bestellen kunt u voor een afwijkend bezorgadres kiezen.

 

4 Niet thuis bij afleveren

Indien de onderdelen via PostNL worden verstuurd en u bent niet thuis bij aflevering, wordt de bestelling de volgende dag opnieuw aangeboden. Mist u ook deze aflevering, dan laat de chauffeur een briefje achter met de verdere instructies voor de levering. Het pakket wordt daarna bij het dichtstbijzijnde Postkantoor afgeleverd.

 

5 Transportschade

Bij ontvangst van de onderdelen dient u direct te controleren of de levering compleet en onbeschadigd is. Transportschade dient binnen 24 uur bij ontdekking van het defect gemeld te worden bij de AIXAM-dealer.

 

6 Afhalen

Bestellingen kunnen worden afgehaald bij de AIXAM-dealer binnen de openingstijden. De AIXAM-dealer informeert u wanneer uw bestelling klaar staat. Er worden geen verzend- handelingskosten in rekening gebracht.

 

7 Verzendkosten

Verzend- en handelingskosten zijn per order € 8,00 ex BTW

U betaald 1 keer verzend- en handelingskosten per bestelling, ongeacht het aantal onderdelen die u besteld.

 

3.  Bestellen

 

1 Bestellen bij AIXAM-onderdelen.nl

Bestellen bij AIXAM-onderdelen.nl kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestellen via AIXAM-onderdelen.nl is heel eenvoudig.

 

Het vinden van de geschikte onderdelen voor uw AIXAM kan op verschillende manieren:

 1. Zoek op model en/of bouwjaar. Hierdoor wordt zichtbaar welke onderdelen voor uw AIXAM geschikt zijn. Weet u het model of bouwjaar niet? U kunt ook zoeken op chassisnummer. Vul de eerste 9 karakters van uw chassisnummer in en u komt automatisch bij het juiste model terecht.
  1. U kunt nu in de ‘onderdelen catalogus’ aan de hand van de onderdeelgroepen, de gezochte onderdelen vinden.
  2. Ook is het mogelijk om onderdelen te zoeken op onderdeelnummer of onderdeelnaam via de zoekfunctie, hiermee kunt u het onderdeel snel en eenvoudig bestellen zonder voertuig informatie.

 

Plaats het gewenste artikel in uw winkelwagen

 1. Zodra u de juiste onderdelen hebt gevonden, plaatst u deze in uw winkelwagen.
 2. Bent u klaar met winkelen? Klik op ‘bestelling afronden’ om verder te gaan met uw bestelling.

 

Persoonlijke gegevens opgeven

 1. Om uw bestelling te kunnen verwerken vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Hebt u al een account bij AIXAM-onderdelen.nl?

Ik heb al een account
Log dan eenvoudig in met uw e-mailadres en wachtwoord en u hoeft uw gegevens niet opnieuw in te voeren.


Ik doe voor het eerst een aankoop bij AIXAM-onderdelen.nl

Wanneer u voor het eerst een aankoop doet bij AIXAM-onderdelen.nl, kunt u ervoor kiezen om een account te openen. Dit is erg gemakkelijk. Uiteraard is bestellen zonder account ook mogelijk.


Betaalwijze

 1. Betalingen gaan via iDEAL.


Bestelling afronden

 1. Als u dit hebt gedaan, klikt u op de knop 'bestelling afronden', waarna u een bevestiging van uw bestelling ziet. Deze krijgt u ook opgestuurd per e-mail.

 

2 Besteleenheid

Remschijven:
De prijs van remschijven staat altijd per stuk getoond op de website. Wij adviseren u echter de remschijven van de voorste 2 wielen tegelijk te vervangen.

 

Remblokken:

Remblokken worden altijd per set verkocht. Dus wanneer u bijvoorbeeld 1 x 'remblokken set voor' besteld, krijgt u 4 remblokken voor de voorste 2 wielen.

 

Remsegmenten:

Remsegmenten worden altijd per set verkocht. Dus wanneer u bijvoorbeeld 1 x 'remsegmenten set achter' besteld, krijgt u 4 remsegmenten voor de achterste 2 wielen.

 

Wiellagers:

De prijs van wiellagers staat altijd per stuk getoond op de website. Dus als u bijvoorbeeld 1 stuk 'wiellager voor' besteld, krijgt u 1 wiellager voor de linker of rechter voorwiel.

 

3 Onderdeel past niet

Hebt u een verkeerd onderdeel besteld: Zie hiervoor artikel 4 van de algemene voorwaarden.

 

4 Onderdeel niet gevonden?

Indien u op zoek bent naar een onderdeel welke niet op de website vermeld staat, kunt u rechtstreeks contact met de AIXAM-dealer in uw regio opnemen, wellicht is het onderdeel wel te leveren.

 

5 Order informatie

Wanneer u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u altijd een bevestiging van uw bestelling te zien. Deze krijgt u ook per e-mail toegezonden.

 

6 Minimaal bedrag

Het minimale bestelbedrag op AIXAM-onderdelen.nl is € 10,00 inclusief BTW.

Voor kleinere bestellingen, kunt u rechtstreeks contact met de AIXAM-dealer opnemen.

 

4.  Betalen

 

1 Betaalmogelijkheden

U kunt betalen via iDEAL

iDEAL

Met iDEAL kunt u betalen via uw eigen bank. U rekent af via uw vertrouwde internetbankieromgeving. Dit is vertrouwd, veilig en gemakkelijk. U kunt direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te melden.

 

Zo werkt het

 1. Wanneer u gebruik maakt van internetbankieren bij ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, SNS Regio Bank, Friesland Bank, ASN Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankers, dan kunt u gebruik maken van iDEAL.
 2. U plaatst uw bestelling in uw winkelwagen.
 3. U kunt betalen met iDEAL: kies uw bank.
 4. U wordt doorgeleid naar uw eigen internetbankieromgeving, waar uw betaling klaarstaat. Vul de ontbrekende gegevens in en doe een betaling.
 5. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven. AIXAM-onderdelen.nl krijgt dan een bericht dat de bestelling is betaald.
 6. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw bestelling.
 7. LET OP! Vergeet niet na het betalen terug te gaan naar onze site om uw bestelling af te ronden!

 

2 Betaalkosten

iDEAL
Voor deze betaalmethode worden geen kosten in rekening gebracht.

 

5.  Product en prijs

 

1 Product informatie

AIXAM-onderdelen.nl verkoopt uitsluitend nieuwe originele onderdelen van uitsluitend het merk AIXAM, indien het motoronderdelen betreft van het merk KUBOTA.

 

2 BTW

U ziet de prijzen op de website exclusief- en inclusief BTW. Zakelijke klanten krijgen de prijzen exclusief BTW te zien.

 

3 Begrippen & Afkortingen

Links & Rechts:

Links is de bestuurderskant.

Rechts is de passagierskant.

 

4 Wat betekent 'TOT chassisnr: VLGK34VBAA3091607'?
Bij enkele onderdelen staat onderaan bij de omschrijving welke onderdeel hoort bij welk chassisnummer.

 

Bijvoorbeeld Aandrijfriem:

TOT chassisnr: VLGK34VBAA3091607

Dit betekent dat het product geschikt is voor AIXAM’s TOT chassisnrummer………

 

VANAF chassisnr: VLGK44VBAA3091607

Dit betekent dat het product geschikt is voor AIXAM’s VANAF chassisnrummer………

 

Bij twijfel adviseren wij u contact met de AIXAM-dealer op te nemen. Houdt u in dat geval altijd het chassisnummer van uw AIXAM bij de hand.

 

6.  Retourneren

 

1 Retourneren

Zie hiervoor artikel 4 van de algemene voorwaarden.

 

2 Retourprocedure

 

3 Kosten

Retour zendingen indien mogelijk frankeren met een pakketzegel. Bij ongefrankeerde pakketten worden de gemaakte kosten ingehouden op het te crediteren bedrag.

 

7.  Suggesties en klachten

 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Hebt u toch een klacht of misschien een suggestie over een product of dienstverlening, dan vragen wij u contact op te nemen met de AIXAM-dealer.

 

8.  Overzicht AIXAM-dealers

 

Voor de AIXAM-dealers bij u in de buurt kijk op http://www.aixam.nl/nl/dealernetwerk/brommobiel-nederland. 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Aixamonderdelen.nl
Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.
E-mail: info@aixamonderdelen.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*


de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*


de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,


herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.